Bơm chìm nước thải thân ngang DLC

Liên hệ : 0913 11 54 67 (Mr. Mỹ)
E-Mail : info@tmecvn.com

Mô tả sản phẩm

Q= 1500m3/hr;  H = 82m

Nhiệt độ : 400C