Bơm hỏa tiễn (3)

  • Máy Bơm Hỏa Tiễn 4 Inch Pentax 4ST24-26 7.5HP

  • Máy Bơm Hỏa Tiễn 4 Inch Pentax 4ST24-34 10HP

  • Máy Bơm Hỏa Tiễn 4 Inch Pentax 4ST24-19 5.5HP

  Bơm nước nóng Pentax (5)

  Bơm trục ngang đa tầng pentax (20)

  • Máy bơm nước Pentax CM50-160A

  • Máy bơm nước Pentax CM40-200A

  • Placeholder

   Máy bơm nước Pentax CM32-200B

  • Máy bơm nước Pentax ULTRA 7

  • Máy bơm nước Pentax CM50-250A

  • Máy bơm nước Pentax CM32-160B

  • Máy bơm nước trục ngang Pentax MP 120/5 A

  • Máy bơm nước Pentax HP

  • Placeholder

   Máy bơm nước Pentax CM50-200B

  • Máy bơm nước Pentax CM32-160A

  • Bơm nước nóng Pentax ULTRA 18

  • Placeholder

   Máy bơm nước Pentax CM32-160C

  • Máy bơm nước Pentax ULTRA

  • Máy bơm nước trục ngang Pentax MP 100/4 A

  • Máy bơm nước Pentax ULTRA 5

  • Máy bơm nước Pentax CM40-200B

  • Máy bơm nước Pentax CM40-160A

  • Máy bơm nước Pentax CM40-250A

  • Bơm nước nóng Pentax ULTRA 9

  • Máy bơm nước Pentax CM40-250B

  Bơm Cấp Nước Pentax (16)

  • Máy bơm nước Pentax CM 80-160A

  • Máy bơm nước Pentax CM 80-200A

  • Máy bơm nước Pentax CM 80-200B

  • Máy bơm Pentax AP-200

  • Máy bơm nước Pentax CM 80-160B

  • Máy bơm nước Pentax CM 80-160D

  • Máy bơm nước trục ngang Pentax MP 120/5 A

  • Máy bơm nước Pentax tiết kiệm điện – CM 100 750W

  • Máy bơm nước Pentax CAB-200

  • Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax CM40-160A

  • Máy bơm trục ngang Pentax CM80- 160C

  • Máy bơm nước Pentax CM 65-250A

  • Máy bơm nước trục ngang Pentax MP 100/4 A

  • Máy bơm nước Pentax CM 80-160B

  • Máy bơm nước Pentax CP 75

  • Máy bơm nước Pentax CM 80-160C

  Bơm Chữa Cháy Petax (11)

  • Máy bơm nước Pentax CM 80-160C

  • Máy bơm chữa cháy Pentax 60HP

  • Máy bơm nước Pentax CM 80-160A

  • Máy bơm nước Pentax CM 80-160B

  • Máy bơm nước Pentax CM 80-200A

  • Máy bơm nước Pentax CM 80-160D

  • Máy bơm nước Pentax CM 65-250A

  • Máy bơm nước Pentax CM 80-160B

  • Máy bơm trục ngang Pentax CM80- 160C

  • Máy bơm nước Pentax CM 80-200B

  • Máy bơm ly tâm trục ngang Pentax CM40-160A

  Bơm hút giêng Pentax (16)

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 12/29

  • Placeholder

   Bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 35/4

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 16/13

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 35/8

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 12/12

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 12/09

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 12/22

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 23/9

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 12/9

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 35/5

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 12/16

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S70–11

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 43/15

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 12/6

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 23/7

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 6L 35/10

  Bơm thả chìm Pentax (8)

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 16/13

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 12/9

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 12/6

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 12/22

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 12/09

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 12/16

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 12/29

  • Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 12/12

  Bơm trục rời Pentax (8)

  Hệ thống máy bơm nước Pentax (8)